تجهیزات شبکه به واسطه ستون های رک شبکه در آن قرار می گیرند. این ستون ها تعدادی سوراخ برای پیچ و مهره شدن تجهیزات به آن ها دارند که هر 3 سوراخ در کنار یکدیگر اندازه 1 یونیت ارتفاع دارند. از طرفی ارتفاع تجهیزاتی شبکه رکمونت که داخل رک قرار می گیرند با واحد یونیت سنجیده می شود. به عنوان مثال سوئیچ های شبکه اکثرا 1 یونیت ارتفا دارند. سرور های شبکه بین 1 تا 2 یونیت ارتفاع دارند.

به عبارتی دیگر واحد اندازه گیری ارتفاع رک یونیت است که با حرف U مشخص می شود.

هر یونیت معادل چند سانتی متر است؟

هر یونیت معادل 4.445 سانتی متر یا 1.75 اینچ است.