تجهیزات شبکه به واسطه ستون های رک شبکه در آن قرار می گیرند. این ستون ها تعدادی سوراخ برای پیچ و مهره شدن تجهیزات به آن ها دارند که هر ۳ سوراخ در کنار یکدیگر اندازه ۱ یونیت ارتفاع دارند. از طرفی ارتفاع تجهیزاتی شبکه رکمونت که داخل رک قرار می گیرند با واحد یونیت سنجیده می شود. به عنوان مثال سوئیچ های شبکه اکثرا ۱ یونیت ارتفا دارند. سرور های شبکه بین ۱ تا ۲ یونیت ارتفاع دارند.

به عبارتی دیگر واحد اندازه گیری ارتفاع رک یونیت است که با حرف U مشخص می شود.

هر یونیت معادل چند سانتی متر است؟

هر یونیت معادل ۴.۴۴۵ سانتی متر یا ۱.۷۵ اینچ است.