کابل زوج بهم تابیده که به آن کابل شبکه هم گفته می شود شامل ۴ زوج سیم مسی است که هر زوج به یکدیگر تابیده شده اند. به عبارتی دیگر هر زوج شامل دو رشته سیم مسی است که به یکدیگر تابیده شده اند. و در صنعت شبکه برای انتقال اطلاعات و در برخی موارد برق برخی تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد.

کیفیت کابل شبکه تاثیر زیادی در ارائه خدمات پشتیبانی شبکه دارد و بر روی کیفیت شبکه و افراد در مجموعه اثر گذار است.

رنگ بندی کابل زوج به هم تابیده چگونه است؟

هر زوج در کابل شبکه شامل دو رشته سیم مسی است که یکی از این رشته ها شامل دو رنگ است که با سفید ترکیب شده است و رشته مسی دیگر تک رنگ ترکیب شده با رنگ سفید است. به عنوان نمونه یکی از رشته های زوج سیم ترکیب رنگ سفید و نارنجی است و رشته ی دیگر تک رنگ نارنجی است.

رنگ بندی رشته های کابل شبکه به صورت زیر می باشد:

 • سفید نارنجی / نارنجی
 • سفید سبز / سبز
 • سفید آبی / آبی
 • سفید قهوه ای / قهوه ای

زوج سیم ها چگونه از هم جدا شده اند

هر زوج سیم تابیده شده به هم توسط جدا کننده از زوج سیم دیگر جدا شده است و از هم فاصله پیدا کرده اند. این جداکننده یک قطعه پلاستیکی است که سر تا سر کابل شبکه کشیده شده است و باعث شده است امواج هر زوج سیم بر روی زوج سیم دیگر اثر نگذارد.

رنگ رشته های مسی هر زوج کابل شبکه

 • سفید سبز / سبز
 • سفید آبی / آبی
 • سفید نارنجی / نارنجی
 • سفید قهوه ای / قهوه ای

ترتیب قرار گیری زوج سیم ها در سوکت RJ45

چندین سال است که ترتیب قرار گیری رشته های مسی در کابل زوج به هم تابیده شده به شکل زیر است:

  1. سفید نارنجی
  2. نارجی
  3. سفید سبز
  4. آبی
  5. سفید آبی
  6. سبز
  7. سفید قهوه ای
  8. قهوه ای

هر رشته مسی چه کاربردی دارد؟

 • رشته های شماره ۱ و ۲ که به رنگ های سفید نارنجی و نارنجی هستند برای ارسال اطلاعات از یک سمت مورد استفاده قرار می گیرند
 • رشته های شماره ۳ و ۶ که به رنگ های سفید سبز و سبز هستند برای دریافت اطلاعات در یک سمت مورد استفاده قرار میگیرند.
 • رشته های شماره ۷ و ۸ که به رنگ های سفید قهوه ای و قهوه ای هستند در اکثر موارد بیکار هستند و برای دیوایس هایی که قابلیت POE دارد که امکان دریافت برق از طریق کابل شبکه را فراهم می آورد مورد استفاده قرار میگیرد.
 • رشته های شماره ۴ و ۵ که به رنگ های آبی و سفید آبی هستند در اکثر موارد بیکار هستند و برای دیوایس هایی که قابلیت POE دارند و از طرفی رشته های شماره ۷ و ۸ برای برق رسانی آن ها کفایت نمی کند و در نتیجه به برق بیشتری برای کار کردن نیاز دارند، مورد استفاده قرار میگیرد.